Mã đặt chỗ: [booking_id]
Chỗ của bạn đã được đặt thành công!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận lại đặt chỗ.

Dịch vụ:
[bookingpress_appointment_service]
Ngày giờ đặt:
[bookingpress_appointment_datetime]
Tên khách hàng:
[bookingpress_appointment_customername]
Thêm vào lịch:

[bookingpress_appointment_calendar_integration]